مرکز مشاوره دهی در هافِن

هنگام درگیری در تصمیم گیری وقتی نخواسته حامله شده اید، یا در مشاوره ی اجباری (قانونی) قبل از سقط جنین می توانید بدون داشتن وقت قبلی دو شنبه و چارشنبه ها از ساعت چار عصر تا شش و نیم شام به مرکز مشاوره دهی ما مراجعه کنید. در غیر آن روزانه می توانید در ساعات کاری ما برای گرفتن قرار ملاقات حضوری، به ما زنگ بزنید. با تیم تخصصی آموزش مسایل جنسی دوشنبه و چارشنبه ها می توانید تلفونی به تماس شوید.

© 2021 pro familia Hamburg