شناسه/ آدرس ارائه دهنده:

شناسایی ارائه دهنده

pro familia Landesverband Hamburg e.V.

Seewartenstraße 10, Hs.1
20459 Hamburg

Tel: 040 - 30 99 749 30
Fax: 040 - 30 99 749 31

Vorsitzende: Gudrun Liebherz
Geschäftsführerin: Kerstin Falk

Amtsgericht Hamburg, VR 6742

 حق چاپ:

حق چاپ محتوای این وبسایت محفوظ است. کاپی رایت تمام محتوا را، اگر اسم دیگری جایگزین نشده باشد، پروفَمیلیای هامبورگ دارد.

 

دیزاین:

زود/نُرد دیزاین، کاترین گوُبیل| www.südnord-design.de

پیاده سازی فنی:

انجنیر کریستوفَر گرایس| www.seitenumsatz.de

 

حق چاپ:

اعتبار:

Homeslider, Header, Team/Christoffer Greiß/chriskind.com
Beratungsstellen, Vorstand, Mitarbeiter/Heike Günther/www.heikeguenther.de
Angebote, Header Sexuelle Bildung/©istock.com/PeopleImages, Aido Murillo, laflor
Angebot Sexualität+Partnerschaft/©plainpicture/fstop

Slider Revolution jQuery: http://codecanyon.net
Contao Open Source CMS: http://contao.org/LGPL License
 
Icon Fonts:

MFG Labs/©2012 by MFG Labs, License: SIL
Entypo/©2012 by Daniel Bruce, License: SIL
Typicons/©Stephen Hutchings 2012, License: CC BY-SA 3.0
Font Awesome/©Dave Gandy, License: SIL
Elusive/©Aristeidis Stathopoulos, License: SIL
Modern Pictograms/©John Caserta, License: SIL

 

امنیت:

ما با صراحت اشاره می کنیم که انتقال معلومات از طریق انترنت (ایمیل) همیشه مطمیین نیست. امکان اینکه معلومات به شخص سومی برسد، همیشه وجود دارد.

مسوولیت لینک ها:

ما در سایت خود لینک صفحه های دیگر را گذاشتیم. در مورد تمام شان باید بگوییم: در محتوا و شکل هیچ یک از این سایت ها نفوذ نداریم. تمام سایت ها را جستجو و امتحان کردیم تا محتوای غیر قانونی نداشته باشند. اگر در این فاصله محتوای غیر قانونی در آنها دیده می شود، لطفن ما را در جریان بگذارید. اگر چنین باشد، ما لینک شان را از سایت خود بر می داریم.

لطفن در جریان باشید که مداخله ی وقت گیر و قیمت یک وکیل برای فرستادن هشدارنامه، آنی نیست که آنها می خواهند.

این معلومات برای تمام محتوایی که در آدرس ذیل می بینید، گفته شده: "http://www.profamilia-hamburg.de".

استفاده از معلومات داده شده:

استفاده از معلومات داده شده در بالا برای مقاصد تجاری اکیدن ممنوع است. مگر اینکه پروفَمیلیای هامبورگ به صورت کتبی این را اجازه داده باشد یا قراردادی با دفتر وجود داشته باشد.

بدینوسیله پروفَمیلیای هامبورگ و تمام کسانیکه اسم شان در این سایت آورده شده تاکید می کنند که از محتوای این سایت استفاده ی تجاری و افشای اطلاعات نشود.

© 2021 pro familia Hamburg