عضو شوید:

از زمان تاسیس، اعضا در پروفَمیلیا نقش مهمی داشتند. تا امروز هم همینطور است و صدای شان در سراسر کشور و هامبورگ همانطور بلند است. در پهلوی این، حق عضویت یکی از پایه های مهم اقتصادی کار ماست. شما این را به ما ممکن می کنید تا وقت بیشتری را بتوانیم به کسانی که در وضعیت مشکلی به سر می برند، مثل آموزش و مشاوره ی فنی و حرفه ای به مربیان، معلمان و سرپرستان بدهیم. بدون حق عضویت خیلی کارها را با کیفیت و کمیت لازم نمی توانیم انجام دهیم.

مجله ی پروفَمیلیا:

این مجله ی تخصصی اتحادیه است که سالی چار بار نشر می شود. ما به خوانندگان خود در مورد مسایل جنسی، روابط، آرزوی باروری، حاملگی، جلوگیری از بارداری و آموزش مسایل جنسی معلومات می دهیم. از شما دعوت به اشتراک می کنیم. اینگونه می توانید بحث های علمی را دنبال کنید و با پروژه های جدید و نظرات/ موضع های پروفَمیلیا آشنا شوید.

اشتراک شما در یک سال برعلاوه ی فرستادن اش نوزده یورو و پنجاه سِنت است. برای کسانیکه خارج از آلمان زندگی می کنند، سالی بیست و یک یورو و پنجاه سِنت.

بیشتر بدانید:

© 2021 pro familia Hamburg