شبکه ی ما:

هامبورگ به عنوان یک شهر بزرگ، امکانات وسیع و متفاوت کاری و حرفه ای دارد. پروفَمیلیای هامبورگ به عنوان یک شریک متعهد در همکاری با نهادهای مختلف در هامبورگ، سراسر کشور و بین الملل است.

عضویت ما در اتحادیه ها/ فدراسیون:

"اتحادیه ی ملی پروفَمیلیا هامبورگ اِ فَو" در اتحادیه های ذیل عضویت دارد:

دِ پ وِ فَو هامبورگ

اتحادیه ی رفاهی پارِتِتِشه هامبورگ یکی از شش اتحادیه ی حمایت کننده ی "رفاه اجتماعی" است. ما حمایت این اتحادیه را در اهداف حرفه ای، حقوقی، اجتماعی، سازمان دهی و اقتصادی خود داریم.

اتحادیه ی "ها آ گِ. اِ فَو":

( اتحادیه ی هامبورگ برای ارتقاء سلامت) ترویج دهنده ی تندرستی جسمی، روانی و اجتماعی تمام مردم جامعه است. از طریق اتحادیه "ها آ گِ" ما با مسایل صحی جامعه ارتباط مستقیم داریم.

شورای زنان هامبورگ:

اتحادیه ی شورای زنان هامبورگ با بیشتر از شصت اتحادیه که عضویت شان را دارد، بزرگترین لابی زنان هامبورگ است. هدف تمام این اتحادیه ها تحقق بخشیدن به ماده ی سوم قانون اساسی، یعنی حقوق مساوی زنان و مردان در تمام زندگی (بخش/لایه های زندگی) است.

همکاران یا حامیان ما:

حالا تعدادی از حامیان و همکاران خود را به شما معرفی می کنیم:

مرکز تنظیم خانواده یا فَمیلین پلانُنگ سِنترُم اِ فَو:

اتحادیه ی ملی پروفَمیلیا عضو موسس مرکز برنامه ریزی خانواده در هامبورگ است. او اعضای اتحادیه را به همکاری با مرکز تنظیم خانواده وا می دارد و اینگونه ساختار معتبری به وجود آمده که بر اساس آن سال هاست در بخش های مختلف با هم همکاری موفقانه داریم.

مَگنُس هیرشفِلد سنتروم هامبورگ:

این مرکز نقطه ی شروعی است برای نهادهای که برای همجنسگراها، لزبین ها، بی سکسووِل ها و ترَنس ها کار می کنند. پروفَمیلیا و مرکز مَگنُس هیرشفِلد هامبورگ پیشنهادات، پروژه های متفاوت و برنامه های آموزشی مشخصی برای مکاتب، در رویدادهای سیاسی با هدف به دست آوردن برابری جنسی و برابری اجتماعی و درک مثبت از تمام تمایلات جنسی در اجتماع دارد.

دفاتر مشاوره ی بارداری:

برای بهتر نمودن مشاوره ی بارداری پروفَمیلیا، با تمام دفاتر مشاوره دهی بارداری در هامبورگ همکاری می کنیم. پهلوی مرکز تنظیم خانواده، این دفاتر مشاوره دهی عبارت اند از کاریتاس، دیاکُنیشین وِرکِز، خدمات اجتماعی زنان کاتولیک در اَلتُنا و خدمات اجتماعی زنان کاتولیک در هامبورگ.

© 2021 pro familia Hamburg