فلسفه و ساختار ما:

"یک حق، حق نیست اگر شناخته شده نباشد".

داکتر فریدَریک سَی، رییس قبلی فدراسیون بین المللی تنظیم والدین/خانواده (اِی پ پ اِف).

حقوق شما نزد ما با ارزش ترین چیز است. شما به عنوان یک فرد از حقوق جنسی و باروری برخوردار اید. به طور مثال حق زندگی، برابری، فضای خصوصی/ خلوت، معلومات و آموزش و پرورش، مراقبت صحی، آزادی فکری، محافظت در برابر خشونت و سو استفاده دارید. و شما به عنوان مراجعه کننده در پروفَمیلیا حق محرمانه بودن و دسترسی به خدمات و اطلاعات را دارید.

 

حقوق جنسی:

حقوق جنسی:

پروفَمیلیای هامبورگ بعد از تصویب "قانون بارداری تعارض" (زمانی که بارداری ناخواسته اتفاق می افتد و درگیری و مناقشه به وجود می آید)، اختیار قانونی برای مشاوره و آموزش های جنسی دریافت کرد. تمام پیشنهادات و برنامه های آموزشی ما بر اساس حقوق بشر و قانون اساسی و حقوق برابری است. اینها ضامن زندگی خودمختار در بخش تمایلات جنسی و روابط زناشویی/ پارتنر هستند، با تعهد بر اینکه رفتار شان به کسی صدمه وارد نکند. معلومات بیشتر در:

 www.profamilia.de

خودمختاری در تمایلات جنسی:

ما به حق خودمختاری جنسی شما باورمندیم و به تنوع در شیوه ی زندگی تان احترام داریم. در کار پروفَمیلیا تنوع و تفاوت تمایلات جنسی درک و احترام می شود. کار ما بر اساس ارزش های اساسی مثل احترام، با ارزش دانستن، برابری، مدارا و مراقبت است.

بیشتر در:

چارچوبی برای آموزش جنسی (ب ست گِ آ): www.bzga.de

معلومات بیشتر: استَندردهای آموزش جنسی در اروپا: www.publikationen.sexualaufklaerung.de

حفاظت:

بخش مهم کار ما با اعتماد و رابطه ی انسانی سر و کار دارد. ما از مراجعه کنندگان خود، به خصوص کودکان و نوجوانان محافظت می کنیم و به شدت مراقب ایم تا به سرحد/ مرزهای جسمی، روانی، جنسی و عاطفی شان تجاوز نشود (به فضای خصوصی و شخصی شان تجاوز نشود). تمام کارمندان پروفَمیلیا متوجه این موضوع حساس و باارزش هستند و با آن مسوولانه رفتار می کنند.


اتحادیه ی فدرال پروفَمیلیا:

پروفَمیلیا در سال 1952 در شهر کَسِل تاسیس شد. او یک سازمان غیر سیاسی و غیر مذهبی برای تمام زنان و مردان، نوجوانان و کودکان است. از سال های زیادی بدینسو پروفَمیلیا یک اتحادیه ی پیشرو در خدمات تخصصی در قسمت تمایلات جنسی، رابطه ی زناشویی/ پارتنر و تنظیم خانواده در آلمان است. اتحادیه ی فدرال پروفَمیلیا متشکل از شانزده اتحادیه ی منطقه ای که از نظر جغرافیایی با شانزده ایالت هماهنگ اند، است. اتحادیه های منطقه ای صد و هشتاد دفتر مشاوره و سه مرکز صحی را پشتیبانی می کنند.

بیشتر در ادامه: www.profamilia.de

فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده:

تمام پیشنهادات کاری ما با صحت، تمایلات جنسی و حقوق بشر مرتبط است. فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده که حمایت کننده ی بین المللی پروفَمیلیا است، استندردها و حقوق سلامت جنسی و باروری در اروپا تصویب کرده که ما بر اساس آن کار می کنیم.

بیشتر در ادامه: www.ippf.org

© 2021 pro familia Hamburg