بیشتر در ادامه:

اتحادیه ی پروفَمیلیا اِ فَو، اتحادیه ی غیر مذهبی و غیر سیاسی است. تامین مالی ما از حق عضویت، اهدا و کمک های مردمی می شود. اگر عضو پروفَمیلیا شوید، به صورت مستقیم از کار ما حمایت می کنید.

کمک های مالی و حق عضویت به ما امکان این را می دهد که پیشنهادهای مختلف به کسانیکه عاید کمتری دارند به صورت رایگان ارایه نماییم. خیلی از پروژه های نوآورانه، مخصوصن در بخش آموزش مسایل جنسی با آن حجم فقط از طریق کمک های مالی افراد و شرکت ها ممکن است.

شماره حساب برای کمک مالی: Hamburger Sparkasse
IBAN: DE14 2005 0550 1226 1239 15 BIC: HASPDEHHXXX

© 2021 pro familia Hamburg