کار ما

"اتحادیه ی ملی پروفَمیلیا اِ فَو"، یکی از شانزده اتحادیه ی ملی در اتحادیه ی فدرال است که بیشتر از چهل و شش سال سابقه ی کاری دارد.

. (mit vollem Namen „Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V.“).

برای ما مهم است که تمام مردم در هامبورگ دسترسی به اطلاعات، آموزش های جنسی و مشاوره داشته باشند. ما معتقدیم که سلامت جنسی و باروری از حقوق فردی انسان هاست و هر فرد حق دارد تمایلات جنسی اش را خودش تعیین کند.

تیم ما:

  • • هیئت مدیره
  • • مدیریت
  • • رییس
  • • کارمندان ما

در این مورد بیشتر بدانید

شبکه ی ما

  • • اتحادیه/فدراسیون هایی که عضویت شان را داریم
  • • کسانیکه با ما همکاری می کنند

در این مورد بیشتر بدانید

فلسفه و ساختار ما

  • • اصول
  • • پروفَمیلیا در سراسر شور
  • • اِ پ پ اِف

در این مورد بیشتر بدانید

© 2021 pro familia Hamburg